Saygıdeğer Denizseverler,

 

Ülkemizde ve gerekse dünyada, kapalı alanlardaki fuar etkinlikleri yanında, açık alanlarda gerçekleştirilen fuar etkinlikleri, ilgili fuar komitelerince ertelenmiş, ya da iptal edilmiş olduğu da dikkate alınarak, 16. Avrasya Boat Show Fuar etkinliğinin 19.02.2022 günü açılış ve 27.02.2022 kapanış olmak üzere, anılan tarihlere ötelenmek suretiyle ertelenmesi hususunda, 29.05.2018 günlü sözleşmenin 4. Maddesi kapsamında FUAR ORGANİZASYON KOMİTESİ 22.12.2020 günü toplantıya çağrılmış olmasına karşın, Komitenin Yat ve Tekne Endüstrisi Dernek Yönetiminde yer alan beş üyesinin, Pozitif Fuarcılık A.Ş.’ni temsilen üç üyenin anılan komite toplantısına katıldığı, anılan toplantı sürecinde Pozitif Fuarcılık AŞ temsilcilerinin konuyu istişare etmek adına süre istemleri üzerine toplantının sonlandığı tutanak altına alınmıştır.

 

Fuar Organizasyon Komite toplantısından sonuç alınamaması ve Pozitif Fuarcılık AŞ yetkililerince talebimiz ile ilgili geri dönüş yapılmaması üzerine, 29.05.2018 günlü ek sözleşmenin 7. Maddesi uyarınca, 16. Avrasya Boat Show Fuar etkinliğinin 19.02.2022 günü açılış, 27.02.2022 kapanış olmak üzere anılan tarihlere ötelenmek suretiyle ertelenmesi talebi ile beş gün süre verilmek suretiyle 23.12.2020 gününde İstanbul 12. Noterliği aracılığı ile ihtarname gönderilmesine karşın, verilen süre içerisinde Pozitif Fuarcılık A.Ş. tarafından ihtarname gerekleri yerine getirilmemiştir.

 

Yukarıda arz ve izah olunan tüm süreç birlikte değerlendirildiğinde; fuar organizasyonunu üstlenen ve bu kapsamda 20.08.2020 günlü ek sözleşme esas alınarak katılım sözleşmeleri akdetmek suretiyle gerçek ve tüzel kişilerden fuar bedellerini nakden ya da senet tanzimi yaparak tahsillerini gerçekleştiren Pozitif Fuarcılık A.Ş.’nin, fuar sürecinin ertelenmesi hususundaki Derneğimiz talebine olumsuz yanıt verdikleri ihtarname süreci ile ortaya konulmuştur.

 

Derneğimiz Üyeleri için, sözleşme koşullarında borcun ifasının dürüstlük kuralına aykırı düşecek ölçüde ağırlaşması beraberinde gelmiştir. Bu bağlamda;

 

  • Fuar sürecinde üstlendikleri mali külfetin karşılığı pandemi nedeniyle hiçbir şekilde kendilerine geri dönmeyecektir. 
  • Pandemi sürecinde POZİTİF FUARCILIK A.Ş.’nin sözleşmeden kaynaklı edimlerini yerine getirmesine bir engel olmadığı gibi, Fuar Katılımcısı firmaların; 

a.       fuar sürecine dahil olmak adına anılan firmaya ödedikleri katılım bedeli, 

b.       fuar stantları için harcadıkları bedel, 

c.       personel gideri, 

d.       lojistik giderleri, 

e.       geçici ithalat rejiminden kaynaklı olarak üstlendikleri giderlerden oluşan toplam fuar maliyetine karşın, 

f.        fuar sürecinde yeterli düzeyde ziyaretçi sayısına ulaşmada yaşanılacak sıkıntılar, 

g.       yurt dışı ziyaretçilerin ülkelerin uyguladıkları kapanma tedbirleri nedeniyle fuar sürecine iştirak edememeleri, 

h.       fuarda sergilenecek ithal ürünlerde yaşanılan tedarik sıkıntısı gibi nedenlerle, 

 

fuardan bekledikleri satış ve satış bağlantılarını gerçekleştiremeyecekleri olgusu nedeniyle, SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLI EDİMLER ARASINDAKİ DENGE, AŞIRI ÖLÇÜDE VE AÇIK BİR ŞEKİLDE DERNEĞİMİZ VE ÜYELERİMİZ ADINA BOZULMUŞTUR.

 

Sözleşme kurulduktan sonra ortaya çıkan ağır pandemi koşulları olağanüstü nitelikte olup, tüm dünya için eşdeğer, objektif risk unsurudur. 20.08.2020 tarihinde akdedilen ek sözleşme, pandemi takvimi içerisinde akdedilmiş ise de; Ekim 2020 dönemi sonrası ülkemizde yaşanılan olumsuz tablonun sözleşmelere etkileri kapsam ve biçim bakımından bu derece tahmin edilememiştir.

 

“HAKİMİN SÖZLEŞMEYİ YENİ KOŞULLARA UYARLAMASI” olarak nitelendirilen “HAKİM MÜDEHALESİ TALEBİ” hususunda, Dernek Yönetim Kurulu’nca 04.01.2021 tarihinde video konferans yolu ile yapılan toplantıda, YATED Yönetim Kurulu üyelerin tamamının katılımı sağlanarak oybirliği ile anılan hukuksal sürecin başlatılmasına karar verilmiştir. 

 

Bu çerçevede; *Dernek tüzel kişiliğimiz tarafından Hukuk Müşavirliğimiz aracılığı ile Derneğimiz ve Pozitif Fuarcılık AŞ arasında akdedilen sözleşmelerin; 

  1. Öncelikle SÖZLEŞMEDEN DÖNME YOLUNDA UYARLAMA, 
  2. Sözleşmeden dönme yolunda haklı nedenler bulunmadığının değerlendirilmesi halinde, 16.Avrasya Boat Show Fuar etkinliğinin 19.02.2022 açılış, 28.02.2022 kapanış olarak uyarlanması noktasında SÖZLEŞMEYE MÜDAHALE edilmesi talebi ile Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı nezdinde dava açılmıştır.

 

Saygı ile sunulur.

 

YATED Yönetim Kurulu